NikooCert
نیکی گواه
مرجع ارزیابی و توسعه خیریه ها و سمن ها
سنجش، پایش، الگوبرداری، بهره وری و خلق ارزش پایدار
مسیر تعالی

خدمات

به سازمانهای مردم نهاد (سمن ها)، موسسات خیریه و نیکوکاران

ارزیابی تعالی

ارزیابی نظام مند موسسات خیریه مبتنی بر مدل خیریه متعالی ایران و صدور گواهی به نیکوکاری، اهتمام و اشتهار نیکوکاری و تندیس نیکوکاری و در نهایت موفقیت نیکوکار.

پایش برداشتی

سنجش و پایش سمن ها و خیریه ها مبتنی بر برداشت حاصله از اطلاعات و داده های ارایه شده و رسیدگی به معیارهایی همچون شفافیت، پاسخگویی، رسیدگی به قوانین و ... .

استاندارد سازی و مشاوره

تدوین استانداردهای مدیریتی و فنی در راستای توسعه و بهبود عملکرد و ارایه خدمات مشاوره ای جهت بکارگیری و پیاده سازی نظامهای مدیریتی و تخصصی.

آخرین اخبار

اخبار مرتبط با ارزیابی و توسعه خیریه ها و سمنها

تیم راه اندازی

هسته مرکزی و تصمیم گیر در خصوص نیکی گواه

دکتر طیب نیا

مدیر پژوهشکده امور خیر و وقف

دکتر حاجی ابراهیم

سر ارزیاب و سر ممیز رسمی

دکتر صحافی

سر ارزیاب و مدیر اعتبارسنجی

دکتر رفیعی

مدیر بازرگانی و صدورگواهینامه

ما از متخصصین و صاحب نظرانی که در حوزه امر خیر و نیز ارزیابی متخصص می باشند، دعوت بعمل می آوریم تا در توسعه مدل ارزیابی، مشاوره و تسهیلگری به موسسات و سازمانهای خیریه و سمنها و نیز ارزیابی ما را یاری نموده و در این کار خیر مشارکت نمایند.

حامیان ما