مستندات نیکی گواه

مستندات ذیل الذکر با تاییدیه شورای عالی در سایت درج شده است


نام مدرک ویرایش وضعیت
مدل تعالی سمن ها و خیریه ها ویرایش اول - آبان 1400 مصوبه شورای عالی خیرماندگار
دستورالعمل پایش برداشتی (W101) ویرایش اول - 1400/10/07 مصوبه شورای عالی خیرماندگار
راهنمای ارزیابی خیریه ها و سمن ها ویرایش اول - اسفند 1400 مصوبه شورای عالی خیرماندگار

مدل سمن / خیریه برجسته


دستورالعمل پایش برداشتی


راهنمای ارزیابی