استاندارد مدیریت خیریه

نیکوگواه اقدام به جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل تجارب موسسات نیکوکاری، خیریه و سمنها نموده و از مدلها و استانداردها چه در سطح ملی و منطقه ای، چه بین المللی استفاده کرده و یک «استاندارد مدیریت خیریه» تدوین نموده است. هر سازمان خیریه، نیکوکاری و یا سمن می تواند از این استاندارد جهت توسعه عملکرد خود استفاده نمایند.

وضعیت پیشرفت استاندارد مدیریت خیریه مطابق نمودار زیر بخش بندی و ارایه شده است. تاریخ پیشبینی شده جهت انتشار این سند پایان سال 1401 است.

پیشرفت استاندارد مدیریت خیریه

پیشنهاد

آماده سازی

تایید کمیته

تحقیق و پایلوت

تصویب

انتشار

35%