آموزش و تربیت ارزیابان

تقویم دوره های آموزش ارزیاب

این برنامه آموزشی در شهر تهران و مطابق روزهای درج شده در تقویم و از ساعت 9 صبح تا ساعت 13 برگزار می گردد. جهت ثبت نام با ما تماس حاصل فرمایید