تامین کنندگان معتبر

توانمندی و عملکرد تامین کنندگان حوزه های امر خیر ارزیابی شده و تامین کنندگان معتبر به خیریه ها معرفی می گردد.

وضعیت پیشرفت دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان مطابق نمودار زیر بخش بندی و ارایه شده است. تاریخ پیشبینی شده جهت انتشار این سند پایان سال 1400 است.

پیشرفت دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان

پیشنهاد

آماده سازی

تایید کمیته

تحقیق و پایلوت

تصویب

انتشار

10%