مدل خیریه برجسته

نیکوگواه اقدام به جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل تجارب موسسات نیکوکاری، خیریه و سمنها نموده و از مدلها و استانداردها چه در سطح ملی و منطقه ای، چه بین المللی استفاده کرده و یک «مدل خیریه برجسته» تدوین نموده است. هر سازمان خیریه، نیکوکاری و یا سمن می تواند از این مدل جهت توسعه عملکرد خود استفاده نمایند.

وضعیت پیشرفت مدل خیریه برجسته مطابق نمودار زیر بخش بندی و ارایه شده است. تاریخ پیشبینی شده جهت انتشار این سند پایان مرداد ماه سال 1401 می باشد.

پیشرفت رویکرد مدل خیریه برجسته

پیشنهاد

آماده سازی

تایید کمیته

تحقیق و پایلوت

تصویب

انتشار

85%

راهنمای ارزیابی

این رویکرد ابزاری است برای کمک به موسساتی که خود رابرای ارزیابی های سطح اهتمام و اشتهار آماده می سازند

پیشرفت رویکرد راهنمای ارزیابی

پیشنهاد

آماده سازی

تایید کمیته

تحقیق و پایلوت

تصویب

انتشار

100%