مسیر تعالی

هیچ بهبودی صورت نمی گیرد تا اندازه گیری انجام ندهیم
هیچ اندازه گیری ای صورت نمی پذیرد تا تعریف نکنیم
هیچ تعریفی صورت نمی پذیرد تا آن را درک نکنیم

حرکت به سوی تعالی